Service by Vision Net Co., Ltd.
1.
ระบบคำขอ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (สำหรับผู้ลืมรหัสผ่านและผู้เข้าใช้งานไม่ผ่าน) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์ (สำคัญ)
งานบริหารงานบุคคล โทร.449  [27 พฤษภาคม 2564 17:58:04]
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
ยื่นคำร้อง ลืมรหัสผ่าน / ขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/pDNbvqn7U2ZZBCup7
**เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบภายหลังการยื่นคำรอง 1 วันทำการ****
2.
คู่มือการใช้งานระบบลาออนไลน์ (ติดต่อสอบถาม เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์ สายใน 446 สายนอก 029091434) (ค่อนข้างสำคัญ)
งานบริหารงานบุคคล  [12 กรกฎาคม 2564 11:37:07]
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
การใช้งานระบบลาออนไลน์ สามารถสอบถามได้ที่ สายใน 446 หรือ 449 สายนอก 029091434 หรือ เพจ facebook งานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์
3.
คู่มือการเข้าใช้งาน E-HRM (ระบบแสดงผลออนไลน์) (ค่อนข้างสำคัญ)
งานบริหารงานบุคคล โทร.449  [27 พฤษภาคม 2564 18:01:09]
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
คู่มือการเข้าใช้งานระบบแสดงผลออนไลน์
4.
ระบบแจ้งแก้ไขข้อมูล
งานบริหารงานบุคคล โทร.449  [27 พฤษภาคม 2564 17:53:55]
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
ยื่นคำร้องขอเพิ่ม / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ระบบบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google from
https://forms.gle/bhKokgr846BquYBn9
     NO RECORD!
      NO RECORD!
       loading